Obchodní podmínky

1. Vymezení základních pojmů

Dražitel je fyzická osoba starší 18 let, která je současně aktivním držitelem osobního účtu na webových stránkách SNADNÁAUKCE, a která se přihazováním zúčastňuje aukce/í. Vítěz je osoba, jejíž příhoz byl poslední před skončením časového limitu a je uveden jako vítěz na stránce  skončené aukce. Aukce je internetová soutěž s prvky dražby / aukce provozovaná na stránkách provozovatele a za podmínek daných provozovatelem s ohledem na platnou legislativu ČR. Aktivní účast v aukci je situace, kdy použitím kreditu dochází ke zvýšení ceny výrobku, nabízeného v dané aukci. Za výrobek je považováno zboží prodávané v jednotlivých aukcích. Kredit je virtuální platební jednotka, která slouží pro účast v aukcích / dražbách na webových stránkách SNADNÁAUKCE . Za Všeobecné podmínky internetových aukcí na portálu www.snadnaaukce.cz se považují tyto VP

2. Všeobecné podmíky

Pro smluvní vztah mezi provozovatelem a dražitelem / uživatelem platí výhradně tyto VP v jejich znění platném v okamžiku zahájení příslušné aukce. Založením uživatelského účtu / osoba akceptuje tyto VP a potvrzuje, že se aukce účastní dobrovolně. Aukce se neřídí zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Registrace

Založit si uživatelský účet a účastnit se aukcí mohou pouze fyzické osoby starší 18ti let, podmínkou je způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu dle platné legislativy ČR. Provozovatel se zavazuje, v rámci svého kodexu, že se aukcí bude účastnit pouze pod jednou registraci.  Účast dražitele je dobrovolná a je možná pouze formou soukromé osoby, aukce nejsou určeny pro podnikatele. Nákup zboží v aukcích, stejně jako kreditů nejsou obchody podle obchodního zákoníku, který se tímto na tento způsob obchodu / nákupu nevztahují. Povinností dražitele je si při registraci zvolit přezdívku (nick), pod kterým bude na webu SNADNÁAUKCE vystupovat. Toto jméno nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí zasahovat do práv třetích osob, nesmí být klamavé ani zavádějící nebo zvolené za účelem zabraňovat ostatním uživatelům v dražbě. Uživatelské jméno nelze změnit, uživatelské jméno nesmí obsahovat diakritiku. Každý dražitel si může založit pouze jeden účet. V případě, že dojde ke zjištění, že dražitel obstarává více jak jeden účet, vyhrazuje si provozovatel právo zrušit všechny účty mimo 1. registrace. V rámci jedné IP adresy je možná ppouze jedna registrace, protože tato praktika může vést k nekalé soutěži a poškození zájmu ostatních dražitelů a provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo dodržování tohoto pravidla kontrolovat. Uživatelské účty jsou nepřenosné, přístup třetích osob k dražitelově účtu je na vlastní riziko tohoto dražitele, který současně odpovídá za případnou škodu, kterou třetí stana způsobí provozovateli aukčního portálu SNADNAAUKCE. V případě vzniku škody si provozovatel vyhrazuje právo takový účet zrušit bez předchozího upozornění a následně učinit právní kroky (např. podání trestního oznámení) či požadovat náhradu způsobené škody vůči majiteli registrace působícího pod jménem, jímž byla škoda způsobena. Provozovatel nebude zjišťovat, zda a jakým způsobem byla škoda způsobena. Povinnost nezpůsobit škodu leží na straně majitele registrace/účtu.

4. Ukončení platnosti uživatelského účtu

Z důvodů porušení těchto VP, je provozovatel oprávněn zablokovat uživatelský účet bez předchozího upozornění. O tom je povinen dražitele bez zbytečného odkladu informovat. Majitel registrace/účtu je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši hodnoty dražitelem vlastněných a doposud v aukcích nespotřebovaných čipů. Úhrada smluvní pokuty je provedena vzájemným zápočtem v okamžiku zablokování uživatelského účtu.

5. Nákup kreditů

Aukcí na SNADNAAUKCE se dražitel může účastnit výhradně přihazováním pomocí předem zakoupených kreditů po jejich plném uhrazení. Kredity je možné zakoupit pouze v „balíčcích", jejichž aktuální ceny vč. DPH jsou uvedeny na serveru SNADNAAUKCE v záložce „KOUPIT KREDITY". Platbu za nákup kreditů je možné provést prostřednictvím Paypal,Paysec, kreditní karty nebo převodem na účet provozovatele. Provozovatel potvrzuje, že na všechny tyto způsoby úhrady má řádně uzavřené zprostředkovatelské smlouvy, jejichž součástí je také ochrana osobních údajů dražitelů. Na nákupy pomocí platebních karet a převodních příkazů je vystaven řádný daňový doklad, který je zasílán na e-mail, který byl zadán při registraci popřípadě i poštou na žádost dražitele. S ohledem na zvýhodněnou cenu „balíčků" není dražitel oprávněn od nákupu odstoupit, tj. „kredity" nejsou zpětně převoditelné na peníze.

6. Aukce

Aukce je internetová soutěž s prvkem dražby. Před prvním příhozem je dražitel povinen seznámit se s konkrétními podmínkami příslušné aukce na její detailní stránce a zaregistrovat se.

7. Přihazování

Přihazovat je možné  kliknutím na tlačítko „PŘIHOĎ" Cena jednoho příhozu v kreditech je uvedena na detailní stránce příslušné aukce, které se hodlá dražitel účastnit. Každý takto využitý kredit je definitivně spotřebován.Přihození se nedá zrušit a vrátit kredit zpět také ne.

8. Průběh aukcí

Každý jeden příhoz, zvyšuje automaticky cenu výrobku o hodnotu uvedenou u konkrétní aukce. Okamžikem, kdy definitivně doběhne zůstatkový čas aukce a aukce tak skončí, se vítězem stává ten dražitel, který učinil poslední příhoz a jehož uživatelské jméno je uvedeno u posledního příhozu. Ten tímto krokem dostává právo uvedený výrobek zakoupit za tuto cenu a současně souhlasí s uzavřením kupní smlouvy. Každý příhoz aktivuje nový zůstatkový čas aukce, který je uveden na detailní stránce aukce. Aukce končí v okamžiku, kdy do vypršení zůstatkového času žádný dražitel neučiní příhoz.

9. Platba za vydražený výrobek

Vítěz dostane e-mailem vyrozumění o vítězství v aukci. Tím získává právo zakoupit výrobek za jím vydraženou cenu.. Pokud zvolí platbu předem, obdrží úspěšný dražitel výzvu k platbě. Cenu výrobku musí vítěz zaplatit do 10 pracovních dnů na účet provozovatele. Rozhodujícím faktorem pro dodržení lhůty je datum připsání platby na bankovní účet provozovatele. Po uplynutí této lhůty si vyhrazuje provozovatel právo vydražený výrobek neodeslat a umístit ho opakovaně do aukce. Současně s vydraženým výrobkem pošle provozovatel dražiteli příslušný doklad a zaplacení kupní ceny, záruční list a návod k obsluze.

10. Dodání výrobku

Výrobek je poskytovatelem dodáván vítězi na doručovací adresu uvedenou v registračním nebo objednávkovém formuláři uživatele, případné změny jsou předmětem individuální domluvy mezi provozovatelem a vítězem. Vítěz současně dává provozovateli svolení k tomu, aby provozovatel zapojil do přepravy zboží třetí subjekt (PPL.), který zajistí pro provozovatele plnění smluvních povinností. Dopravné a balné je zdarma. Viditelné poškození výrobku obalu z titulu dopravy je třeba ohlásit příslušnému doručiteli při převzetí výrobku. V případě komplikací s doručením na adresu vítěze vyvine provozovatel ve spolupráci s třetím subjektem maximální úsilí k jeho úspěšnému doručení. Pokud vítěz odmítne převzít zboží, aniž by reklamoval poškození při doručení, nemá právo uplatňovat vůči provozovateli jakoukoliv náhradu, dobrovolně se tak vzdává nároků na výrobek, který tím zůstává v majetku provozovatele. Vítěz dále nemá nárok na vrácení peněz za spotřebované kredity. Pokud vítěz výrobek již zaplatil je provozovatel povinen mu peníze vrátit. Doba dodání od zakoupení /vydražení je do 3 týdnů .

11. Odpovědnost

Provozovatel neodpovídá za chybný anebo pomalý přenos dat při přihazování, odpovídá pouze za to, že systém, na němž aukce běží, řádně zaeviduje všechny příhozy, které do tohoto systému dojdou dříve, než bude zůstatkový čas aukce 00:00:00.

12. Zobrazení výrobku

Zobrazení výrobku na SNADNAAUKCE se nemůže lišit od originálu. Výjimku mohou tvořit barevná provedení a to jen v ojedinělých případech.

13. Záruka a reklamace

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší společnosti. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na: • vady vzniklé běžným používáním • nesprávným použitím výrobku • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

4. doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Vrácení zboží Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst.8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného) a ceny za spotřebované čipy v aukci, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 15 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Spotřebitel nemůže odstoupit podle ust.§ 53, odstavce 8 Občanského zákoníku od kupní smlouvy:

1. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

2. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

 

14. Výpadek systému, zneužití systému

K výpadku systému dojde v okamžiku, kdy přestanou pracovat některé z funkcí systému z důvodu nepředvídané poruchy (např. hardwaru) nebo když dojde k celému výpadku internetových stránek SNADNAAUKCE. V okamžiku výpadku dojde k pozastavení všech aukcí a k uložení všech aktuálních stavů (časy do konce aukcí, ceny, pořadí aktuálních dražitelů) až do doby odstranění nepředvídané poruchy. Pokud nastane porucha , tak při opětovném spuštění systému budou všichni aktuální dražitelé informování e-mailem. U  pozastavených aukcí  se při opětovném spuštění připočítá 10 minut do konce aukce. Dražitelé, kteří se zúčastnili přechodně zastavených aukcí, nemají nárok na náhradu už spotřebovaných kreditů. V případě, kdy dojde k ovlivnění zaznamenávání příhozů, nebo k jinému závažnému porušení VP, které povede k ovlivnění výsledku aukce některým z dražitelů, provozovatel aukci zruší. Všem zúčastněným dražitelům v zrušené aukci budou navráceny spotřebované kredity. Kredity dražitele, který celou věc způsobil, navráceny nebudou, po dražiteli bude také vymáhána náhrada vzniklé škody. Provozovatel nezaručuje stálou, nepřerušenou a bezchybnou dostupnost serveru SNADNAAUKCE, protože tuto službu sám nakupuje u třetích stran, garance dostupnosti je 99,95%. V závažných případech, zejména při zjištění technické chyby v zaznamenávání příhozů, která podstatně ovlivní výsledek aukce, nebo v případě zjištění závažného porušení těchto VP (např. zneužití aukčního systému) některým z dražitelů, je provozovatel povinen aukci zrušit, a to i po jejím ukončení. V takovém případě vrátí všem dražitelům, kteří ve zrušené aukci přihazovali, jimi spotřebované kredity. Náhradu takto vzniklé škody pak bude vymáhat po dražiteli, který celou situaci svým chováním způsobil, dále jeho kredity spotřebované v rámci aukce jsou nevratně spotřebovány. To se nijak nedotýká nároku provozovatele na náhradu škody vůči porušujícímu dražiteli. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

15. Použité právo

Platí právo České republiky, případné spory budou řešeny dohodou a smírem. V případě, že smluvní strany nebudou schopny dosáhnout uzavření smíru do jednoho 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy některá ze smluvních stran podá druhé smluvní straně oznámení o vzniklém sporu, bude kterákoliv ze smluvních stran oprávněna zahájit rozhodčí řízení. V takovém případě bude spor předložený k řešení a s konečnou platností vyřešený v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a při Agrární komoře České republiky rozhodčím senátem podle jeho rozhodčího řádu. Spory budou rozhodovat vždy 3 (slovy: tri) rozhodci, kteří budou jmenováni podle rozhodčího řádu tohoto soudu. Jednacím jazykem bude čeština a místem konání tohoto soudu bude Brno, Česká republika. Rozhodčí nález bude konečný a pro smluvní strany závazný. Poplatek za rozhodčí řízení a související správní náklady jdou k tíži té strany, která ve sporu podlehla. Ostatní výlohy související s rozhodčím řízení ponese každá smluvní strana samostatně.

16. Ochrana a získávání dat

Provozovatel je povinen nakládat s osobními údaji všech registrovaných osob v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Okamžikem registrace na SNADNAAUKCE dobrovolně uděluje registrující se osoba provozovateli, jako správci údajů, souhlas se zpracováváním svých osobních údajů uvedených v registraci. Provozovatel bude tyto údaje zpracovávat formou počítačové databáze. Provozovatel smí osobní údaje registrovaných osob využívat pouze v souvislosti s konáním aukcí, ke statistickým účelům a k zasílání obchodních sdělení. Souhlas je udělován na dobu aktivní účasti registrovaných osob v systému a na dobu, která je po jejím skončení nutná či povinná z hlediska archivace. Odnětí souhlasu se zpracováváním osobních údajů či vyžádané zablokování či likvidace údajů mají automaticky za následek zánik uživatelského účtu registrované osoby. Registrovaná osoba souhlasí s tím, aby jí provozovatel zasílal zprávy týkající se budoucích aukcí. Tento souhlas může registrovaná osoba kdykoli odvolat zasláním e-mailu zprávy na adresu info@snadnaaukce.cz .